West China Consulates

Heading

Sichuan province: Chengtu (Chengdu); Chungking (Chongqing)

Yunnan province: Szumao (Simao); Tengyueh (Momein); Yunnanfu (Kunming)

Xinjiang province: Kashgar (Kashi)

Photos

photo col 1
photo col 2
photo col 3

Heading

text text text

Photos

photo col 1
photo col 2
photo col 3